Речник на термините и съкращения

АИНГ – термин, който означава използване на извънте-лесни преживявания (ОИТ) за практически цели и за развлечение; съкращение от астралонавтинг, който се използва в по-широк смисъл.

АИНГЕР – човек, който се занимава с аинг.

АСТРАЛ -термин с много определения, общото в които е своеобразен материален свят, който прониква през физическото и менталното пространство и е тяхна основа.

АСТРАЛЕН ПЛАН – вж. Астрал.

АСТРАЛНО ТЯЛО – термин, който означава собствено тяло, което се усеща в ОИТ, синоним на фантомното тяло и тялото на сънищата.

АСТРАЛОНАВТ – човек, който редовно се потапя в аст-ралния свят (във фазата), с други думи, който се занимава с ОИТ или аинг; (аингер).

ВИБРАЦИИ – особени усещания, изпитвани и възникващи само във фазата, които не са ключов фактор и не винаги присъстват в това състояние; поддават се на мислен контрол; нямат прояви в други сфери на живота, затова е трудно да бъдат описани; най-често ги сравняват с преминаващ през тялото силен ток, който не причинява болка и вреда.

ВЪЗБУЖДАНЕ – техника; един от начините за попадане във фазата чрез създаване на вибрации; състои се в максимално отпускане, последвано от рязка емоционална възбуда, съчетана с напрягане на мозъка; използва се както за пряко, така и за непряко попадане във фазата.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ -техника; един от начините за попадане във фазата и нейното първично задълбочаване; състои се в концентрирано наблюдение на вътрешни повърхностни образи.

ВТОРО ВНИМАНИЕ – вътрешна подсъзнателна нагласа за неосъзнато постоянно наблюдение и очакване на някакви обекти или действия с подаване на знак към съзнанието в случай на тяхната поява.

ВСЛУШВАНЕ – техника; един от начините за попадане във фазата, за нейното задълбочаване и задържане; по своята същност е концентрация върху фантомни, т. е. реално несъществуващи звукови ефекти.

ВЪРТЕНЕ – техника; един от начините за попадане във фазата и нейното първично задълбочаване.

ДМС – съкращение на дневните многобройни събуждания, когато организмът не се потапя в дълбоко състояние на сън поради липса на необходимост от това; стават само при наличие на добър сън нощем и сутрин.

ДОТИНГ – техника; един от най-разпространените начини за постигане на максимално отпускане на тялото и ума в автохипнозата и други психически техники; състои се в продължителна последователна концентрация върху ставите или други произволни точки на тялото; често се използва за пряко влизане във фазата.

ИЗПЪЛЗЯВАНЕ – техника; един от често използваните начини за първично задълбочаване на състоянието на фазата и попадане в нея.

ИЗТЪРКУЛВАНЕ – един от най-разпространените начини за откъсване от трафарета, който се изразява в изтъркул-ване на фантомното тяло встрани.

КОНЦЕНТРАЦИЯ – термин, който е близък до общоприетото значение; техника за задълбочаване и задържане на фазата, за което се прилага концентрация върху някакви усещания (ако в текста не се посочва какви именно, това става върху външни видими обекти, с други думи, вглеждане в тях); една от основните процедури по задържане на фазата.

КОТВА – обект, усещане, емоция или събитие, което става повод за второ внимание или за спомени, т. е. нещо, при спомнянето на което възникват асоциации, заложени в предишни контакти.

МОДЕЛИРАН ФАЛ – непреднамерено излизане от фазата, който се изразява в заспиване поради загуба на внимание, тъй като мозъкът напълно, до най-малки подробности моделира обичайното излизане от фазата, включително и усещането за пълно събуждане, околната обстановка и наст роението, в резултат на което съзнанието е заблудено; често се случва в състояние на дълбоко потапяне във фазата.

НАПРЯГАНЕ НА МОЗЪКА – основен начин за създаване и контролиране на вибрациите, в същността си не е непосредствено напрягане на мозъка, тъй като това е невъзможно, но става при опит да се извърши, след което във всяко състояние лесно се появяват макар и слаби усещания, напомнящи вибрации, а в отпуснато състояние на тялото по този начин може да се създадат истински силни вибрации, които са вход във фазата.

НЕПРЯКО ВЛИЗАНЕ ВЪВ ФАЗАТА – влизане във фазата с прекъсване на съзнанието за сън за кратко време преди това.

НСС – нормално състояние на съзнанието, пълно бодър-стване, антоним ПСС.

ОИТ – съкращение на извънтелесни преживявания (опитности извън тялото); използва се както за непосредствено означаване на преживяванията, така и като название на света, където те са възможни.

ОПИПВАНЕ – техника; добър начин за задържане и задълбочаване на фазата, особено при първично задълбочаване на състоянието.

ОС – осъзнат сън; в повечето случаи се използва като синоним на астрални преживявания, които много се различават от типичния сън най-вече по яркостта на преживяванията, осъзнатостта и тренирания контрол над състоянието; разновидност на аинга.

ПРОДУХВАНЕ – техника; обикновено се използва за достигане на състояние на отпуснатост с цел попадане във фазата или всяко друго състояние на транс; широко се използва в автохипнозата; състои се в концентрация върху дишането с паралелно представяне, че при издишване топлият въздух последователно попада във всички групи мускули и ги отпуска.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО

действия, редовно извършвани във фазата срещу фала и заспиването. Под това понятие обикновено се разбира концентрация и внимание.

ПРЯКО ВЛИЗАНЕ ВЪВ ФАЗАТА – влизане във фазата без прекъсване в съзнанието в течение на минимум няколко минути преди това.

ПСС – променено състояние на съзнанието, под което се подразбира всяко едно състояние на ума извън бодърст-ването, в това число и всяко състояние на транс и ОИТ; антоним НСС.

РЕАЛНОСТ – термин, който обикновено се използва за означаване на обичайния свят, в който живеем по време на бодърстване.

СЕНЗИТИВ – човек, чувствителен към фините енергии или който има необикновени способности; както и думата екстрасенс произхожда от английската дума зепзе (чувство).

СИЛОВО ЗАСПИВАНЕ – техника; често се използва при непряко влизане във фазата, но е възможно и използване при прекия начин; състои се в силно волево намерение за бързо заспиване, при което рефлекторно се проявяват всички признаци, съпътстващи този процес, в това число от-пуснатостта. Съзнанието обаче не успява да угасне толкова бързо, затова щом почувствате отпуснатост, може да опитате да попаднете във фазата.

СМС – съкращение на сутрешни многократни събуждания, когато организмът не се потапя в дълбоко състояние на сън поради липсваща необходимост; това става само в случаи на добър нощен сън; най-ефективното време за непряко влизане във фазата, аналог на ДМС.

СЮЖЕТ – термин, който обяснява множество завладяващи събития във фазата, свързани логически помежду си.

ТЯЛО НА СЪНИЩАТА – термин, означаващ собствено тяло, което се усеща в ОИТ, синоним на астралното и фантомното тяло.

ТРАФАРЕТ – термин, означаващ реалното тяло по време на фазата, което в дадения момент не се усеща.

УФОЛОГИЯ – всестранно изучаване на неидентифицирани летящи обекти (НЛО); като наука не е призната официално.

УФОФОБИЯ – патологичен страх от всичко, свързано с НЛО.

ФАЗА – състояние на организма, при което е възможно отделяне от тялото; използва се за означаване на състояни ето извън тялото..

ФАНТОМНИ УСЕЩАНИЯ – нереални усещания на някаква част от тялото, които по нищо не се отличават от реалните и се получават по време на пълната липса на усещания от реалната аналогична част на тялото; при откъсване от трафарета цялото тяло става фантомно.

ФАНТОМНО ТЯЛО – термин, означаващ собствено тяло, което чувстваме в ОИТ; синоним на астралното тяло и тялото на сънищата.

ФАЛ – непреднамерено излизане от фазата.

ФБвС – съкращение за фазата на бавния сън; по време на тази фаза ние не сънуваме, а организмът ни се потапя в дълбока релаксация със забавяне на повечето физиологични процеси, по време на което организмът натрупва енергия; тази фаза има четири стадия по дълбочина на състоянието; синоним на ФБвДО (фаза на бавното движение на очите).

ФБС – съкращение на термина фаза на бързия сън; това е фазата, в която сънуваме; синоним ФБДО (фаза на бързото движение на очите) и парадоксалния сън.

ХЕТЕРОХИПНОЗА – потапяне в хипноза, транс на човек под въздействието на друг човек. Това задължително трябва да е дипломиран лекар, тъй като само той има законно право на хипноза поради опасността на подобни опити за психическото здраве на човека.

ХОМОХИПНОЗА – самостоятелно, без странична помощ потапяне в хипнотично състояние; синоним на автохипноза.

ЦЕЛ – обект на волево концентриране с цел неговото достигане най-често чрез полет към обекта; за който най-често се използва човек или конкретно място.